TOÁN TIẾNG ANH

Chương trình Toán học hiện đại với tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 6.

Tuyển dụng

Chương trình

Chương trình toán tiếng Anh được biên soạn dựa trên những giáo trình uy tín và danh tiếng như Envision Math hay Maths Olympiad. Giáo trình cũng bao gồm các chuyên đề, chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế như SASMO, IMAS, IKMC...

Lesson 1: Count and compare up to 100 Đếm và so sánh trong phạm vi 100
Lesson 2: Measuring length Đo độ dài
Lesson 3: Addition and subtraction within 100 - without regrouping  & mini test 1 Phép cộng, trừ trong phạm vi 100 - không nhớ & kiểm tra 15 phút
Lesson 4: Practice 1 Luyện tập 1
Lesson 5: Geometry - 2D shape Hình học
Lesson 6: Symmetry Đối xứng
Lesson 7: IQ problems, mini test 2 Các bài toán IQ, kiểm tra 15 phút
Lesson 8: Practice 2 Luyện tập 2
Lesson 9: Mid-term test Kiểm tra giữa kỳ
Lesson 10: Number and shape patterns Quy luật dãy số và dãy hình
Lesson 11: Addition and subtraction within 100 - with regrouping Phép cộng, trừ trong phạm vi 100 – có nhớ
Lesson 12: The Age problems + Mini test 3 Bài toán tuổi + Kiểm tra 15 phút
Lesson 13: Using models Giải bằng phương pháp sơ đồ
Lesson 14: Practice 3 Luyện tập 3
Lesson 15: Queuing problems Bài toán xếp hàng
Lesson 16: Balance the slaces Cái cân thăng bằng
Lesson 17: Logical problems + Mini test 4 Các bài toán tư duy + Kiểm tra 15 phút
Lesson 18: Practice 4 Luyện tập 4
Lesson 19: General practice Luyện tập chung
Lesson 20: End-of-term test Kiểm tra cuối kỳ
Lesson 21: Review Chữa bài kiểm tra
Chuyển đến thanh công cụ